Kleutermaatjies

SKRYF NOU IN / ENROL NOW

Privaatheidsbeleid
Neem asb. kennis dat die persoonlike inligting verlang op hierdie vraelys aangewend word vir administratiewe, finansiële en noodgeval doeleindes relevant tot die besigheid van KLEUTERMAATJIES KLEUTERSKOOL. Toestemming sal van die ouers verkry word om enige van die informasie op hierdie vorm met ‘n derde persoon te deel. Die skool verbind dit self daartoe om die persoonlike inligting effektief en eties te benut om die privaatheid van die ouers en kind te respekteer volgens die terme van POPI Wet 4 van 2013.

////

Privacy Policy
Please note that personal information requested on this questionnaire will be utilised for administrative, financial and emergency purposes relevant to the business of KLEUTERMAATJIE NURSERY SCHOOL. Consent will be obtained from the parents to share any personal information provided on this form with a third party. The school commits itself to utilise this personal information both effectively and ethically respecting the privacy of the parents and the child in terms of POPI Act 4 of 2013.
AFDELING 6: VERDERE SAKE VAN BELANG
6.1 Die Kleuterskool mag toestemming van Kind se ouer/voog vra om krediet geskiedenis te laat nagaan.

6.2 Fooie betaalbaar:
6.2.1 'n Eenmalige registrasiefooi (nie-terugbetaalbaar) tesame met 'n jaarlikse administrasiefooi, is by registrasie van die Kind betaalbaar.

6.2.2 Benewens die registrasie en jaarlikse administrasiekoste, is alle ander gelde maandeliks vooruit betaalbaar voor of op die 1ste (eerste) dag van elke maand. Indien 'n ouer/voog nie binne die 1ste (eerste) week van die maand betaal nie, word u vriendelik versoek om die Kleuterskool onmiddellik te kontak, anders behou die Kleuterskool hom die reg voor om die Kind tot die Kleuterskool te weier en kan verdere regstappe geneem word. Dit doen egter nie afbreek aan die bepalings van paragraaf
6.2.3 in terme waarvan 1 (een) kalendermaand skriftelike kennisgewing vereis word nie. Die Kleuterskool sal poog om sy fooie kompeterend te hou, ten spyte van stygende lewenskoste en ander uitgawes, maar behou die reg voor om fooie te eniger tyd te verhoog nadat daar aan die ouer/voog 30 (dertig) dae skriftelik kennis gegee is van die Kleuterskool se voorneme om sodanige fooie te verhoog en van die datum waarop die verhoogde fooie betaalbaar sal wees. Die ouer/voog sal die reg hê om die Ooreenkoms te beëindig deur die Kleuterskool skriftelik in kennis te stel ingevolge hierdie Ooreenkoms, indien sodanige ouer/voog nie bereid is om die verhoogde fooie te betaal nie.

6.2.4 1 (Een) kalendermaand skriftelike kennisgewing word vereis in gevalle waar die Kind uit die Kleuterskool geneem word, by gebreke waarvan ouer/voog vir die volle maand se fooie verantwoordelik sal wees, al woon die Kind nie die betrokke maand se Kleuterskool aktiwiteite by nie.

6.2.5 In alle gevalle waar die Kind nie die Kleuterskool aktiwiteite bywoon nie, sal geen afslag of vermindering van gelde aan die ouer/voog toegestaan word nie, maar sal hulle steeds vir die betaling van die volle bedrag wat aan die Kleuterskool verskuldig is, verantwoordelik gehou word. Die Kleuterskool kan na goeddunke en in uitsonderlike gevalle, op versoek en ter goeie trou, die moontlikheid van 'n verminderde tarief oorweeg, welke in die uitsluitlike diskresie van die skool val.

6.2.6 Alle fooie (maandeliks of andersins), soos van tyd tot tyd deur die Kleuterskool vasgestel, moet stiptelik en op datum betaal word, by gebreke waarvan die ouer/voog hul blootstel aan tugstappe soos deur die Kleuterskool, of indien nodig, deur hul regsadviseurs besluit mag word.

6.2.7 Die ouer/voog sal voorts verantwoordelik wees vir alle verwante kostes wat die Kleuterskool aangaan of hul regsadviseurs vir hul dienste hef, om uitstaande gelde te verhaal. Dit sluit in opsporings fooie, prokureurs fooie en kliënte koste op alle bedrae wat die Kleuterskool se prokureurs van die ouer/voog verhaal. Die ouer/voog sal al hierdie kostes op aanvraag, aan die Kleuterskool of hul prokureurs betaal.

6.3 Algemene sake:
6.3.1 Die Kind moet nie enige kos of speelgoed na die Kleuterskool bring nie, behalwe wanneer daar vooraf met die Kleuterskool gereël is.

6.3.2 Geen Kind mag sonder toesig voor of na ure op die Kleuterskool se gronde gelaat word nie. Die Kleuterskool sal nie vir die Kind verantwoordelikheid na ure aanvaar nie.

6.3.3 Alle klere moet duidelik gemerk wees. Geen verantwoordelikheid sal deur die Kleuterskool aanvaar word vir klere, skoene en/of juweliersware wat verlore sou raak nie.

6.3.4 Die Kleuterskool onderneem om alles moontlik te doen om ongelukke of beserings van kinders te voorkom, maar sal onder geen omstandighede aanspreeklik gehou word vir enige besering of siekte wat die Kind mag opdoen, terwyl die Kind onder die toesig van die Kleuterskool is, ongeag die omstandighede.

6.3.5 Indien enige familielede van die Kind enige aansteeklike siekte (pampoentjies, kinkhoes, waterpokkies, Duitse masels, masels, gastritis, inflammasie van die oë ens.) onder lede het, mag sodanige Kind, ter wille van die ander kinders se gesondheid, nie na die Kleuterskool gebring word nie tot tyd en wyl die Kind ten volle herstel het. Sulke kinders moet ooreenkomstig Gesondheidsregulasies en ander soortgelyke wetgewing tuis bly. Gedurende hierdie periode word daar van die ouer/voog verwag om alternatiewe reëlings vir die Kind se verblyf en versorging te tref.

6.3.6 In gevalle waar die Kind medisyne moet ontvang, moet die ouer/voog verseker dat die Kleuterskool met die korrekte medisyne voorsien word en dat duidelike instruksies aan die Kleuterskool deurgegee word. Die ouer/voog moet toesien dat die medisyne korrek en duidelik gemerk is om die volgende aan te dui - Skriftelike toestemming vir die toediening van medikasie, die Kind se naam en van, asook die dosering wat aan die Kind gegee moet word.

6.3.7 Indien 'n Kind enige fisiese gestremdhede het, moet 'n mediese sertifikaat aan die Kleuterskool verskaf word. Sodanige doktersertifikaat moet die gestremdheid spesifiseer. Hierdie aansoek sal dan met meriete hanteer word.

6.3.8 Die Kleuterskool behou die reg voor om indien ‘n Kind met enige beserings of merke by die Kleuterskool arriveer, die ouer/voog te vra om die aard en rede vir sodanige beserings te verduidelik. Indien die ouer/voog weier om sodanige inligting te meld, sal die Kleuterskool geregtig wees om die aangeleentheid by die Suid-Afrikaanse Polisiediens en/of Kinderbeskerming te rapporteer.

6.3.9 Dit is die ouer/voog se verantwoordelikheid om te verseker dat die Kind veilig in die Kleuterskool gebou is, voordat hy/sy vertrek. Geen kind mag afgehaal word by die skool deur iemand anders as die ouers of voog, sonder vooraf skriftelike kennis nie.

6.3.10 Die ouer/voog erken voorts dat hierdie Ooreenkoms nie sonder kennisgewing ingevolge paragraaf 7.2.4 van hierdie Ooreenkoms beëindig kan word nie, selfs in gevalle waar die Kind as gevolg van siekte of ander mediese en/of sielkundige redes nie die Kleuterskool mag of kan bywoon nie.

6.4 Wetlike vereistes:
6.4.1 Die ouer/voog erken hiermee dat hy/sy ten volle vertroud is met die inligtingsbrosjure wat deur die Kleuterskool aan hom/haar gegee is, dit gelees het, verstaan en aanvaar asof sodanige inligtingsbrosjure by hierdie Ooreenkoms geïnkorporeer is.

6.4.2 Hierdie Ooreenkoms is vir ‘n onbepaalde tydperk geldig en kan alleenlik beëindig word, indien:

6.4.2.1 Die Kleuterskool, om welke rede ook al, toegang vir die Kind tot die Kleuterskool weier.

6.4.2.2 Enige van die bepalings en voorwaardes hierin, of indien enige van die reëls van die Kleuterskool nie deur die Kind of sy/haar ouer/voog nagekom word nie.

6.4.2.3 Die ouer/voog versuim om die Kleuterskool se maandelikse fooie stiptelik te betaal, in welke geval dit nie vir die Kleuterskool nodig sal wees om die ouer/voog skriftelik in kennis te stel van sy voorneme nie.

6.4.2.4 Die ouer/voog ingevolge paragraaf 7.2.4 die Ooreenkoms beëindig deur 1 (een) kalendermaand skriftelike kennisgewing te gee, ongeag of die rede vir die beëindiging gegrond is op mediese redes, onvoorsiene verhuising of verplasing, verhoogde fooie in terme van paragraaf 7.2.3 van hierdie Ooreenkoms of enige ander soortgelyke rede.

6.4.3 Die ouer/voog onderneem om onmiddellik die Kleuterskool skriftelik in kennis te stel van enige veranderinge van besonderhede in hierdie Ooreenkoms vervat, solank hierdie Ooreenkoms van krag is.

6.4.4 Die ouer/voog erken dat inskrywing van die Kind in die Kleuterskool se register genoegsame bewys sal wees dat die Kind tot die Kleuterskool toegelaat is, onderhewig aan bogenoemde voorwaardes.

6.4.5 Die ouer/voog onderneem om alle kostes wat die Kleuterskool mag aangaan om enige uitstaande gelde voortspruitend uit hierdie Ooreenkoms, op 'n prokureur- en kliënte skaal te betaal, tesame met invorderings kommissie, asook opsporings fooie wat aangegaan mag word in terme van die bepaling van hierdie Ooreenkoms, ens.

6.4.6 Die partye stem ooreen met die jurisdiksie van die Landdroshof ooreenkomstig die bepalings van Artikel 45 van Wet 32 van 1994, soos gewysig, of enige ander wetgewing wat hiermee verband hou.

AFDELING 7: SAMEVATTING VAN OOREENKOMS
7.1 Met die ondertekening van hierdie Aansoekvorm aanvaar ek as ouer/voog dat hierdie Aansoekvorm die basis vorm van die Ooreenkoms tussen myself en die Kleuterskool.

7.2 Ek onderneem voorts om aan die reëls en voorwaardes van die Kleuterskool te voldoen, soos van tyd tot tyd aangekondig of gewysig.

7.3 Die Kleuterskool onderneem om die Kind op wie hierdie Ooreenkoms van toepassing is, na die beste van sy vermoë te versorg en om sodanige voorsorgmaatreëls te tref wat die Kleuterskool nodig ag om hieraan uitvoering te gee. Nieteenstaande die voorgemelde, kan die Kleuterskool of sy personeel (voltyds of deeltyds) nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies van enige aard, skade, ongelukke, beserings of siektes (hetsy aansteeklik of nie) van enige aard nie. Die Kleuterskool se personeel word ook hierdeur gevrywaar van enige sodanige eise.

7.4 Indien enige inligting wat deur my in hierdie Aansoekvorm en Ooreenkoms verstrek, nie korrek is nie, waarvan my handtekening die korrektheid daarvan bevestig en dit later sou blyk nie die waarheid te wees nie, sal dit my Kind blootstel aan onmiddellike ontslag en sal ek ondanks die voorgemelde nog steeds verantwoordelik wees vir die betaling van alle verskuldigde fooie aan die Kleuterskool.

7.5 Ek gee hiermee onvoorwaardelik toestemming aan die Kleuterskool om in enige noodsituasie ten opsigte van enige besering of ongeluk, die nodige optrede te volg wat in die Kleuterskool se diskresie, tot die beste vir die Kind sal wees.

7.6 Hierdie Ooreenkoms bevat die volledige Ooreenkoms tussen die partye aangaande die aangeleenthede wat hierin genoem word, en die partye plaas op rekord dat daar geen verstandhouding, waarborg of verbintenis bestaan wat nie in hierdie Ooreenkoms uiteengesit word nie.

7.7 Geen wysiging van hierdie Ooreenkoms sal geldig wees, tensy dit skriftelik en deur beide partye onderteken is.

7.8 Geen vergunning of tegemoetkomendheid wat enige party aan die ander party mag verleen ten opsigte van die nakoming deur die ander party van enige van sy verpligtinge kragtens hierdie Ooreenkoms, benadeel of stel afstanddoening of novasie van eersgenoemde party se regte ingevolge hierdie Ooreenkoms daar nie.

7.9 Die ouer/voog se handtekening op hierdie Ooreenkoms is 'n erkenning dat die ouer namens beide ouers, of die voog van die Kind, of die toesighoudende ouer van die Kind optree, ongeag watter een van die ouers hierdie vorm onderteken of indien die voog of die toesighoudende ouer of die agent vir die voog, sal beide ouers verantwoordelik wees vir alle verpligtinge in die nie-nakoming van die bepalings hiervan.

///////

SECTION 6: FURTHER BUSINESS OF INTEREST
6.1 The Nursery School may obtain consent from the parents to perform a credit check on the Child's parent/guardian's credit history.

6.2 Fees payable:
6.2.1 At registration of the Child, a non-refundable, one-time registration fee plus an annual administration fee is payable.

6.2.2 In addition to the registration and annual administration costs, all other fees are payable monthly in advance on or before the 1st (first) day of each month. If a parent/guardian does not pay within the 1st (first) week of the month, you are kindly requested to contact the Nursery School immediately, otherwise the Nursery School reserves the right to refuse the Child to the Nursery School and take further legal action. However, this does not violate the provisions of paragraph 7.2.4. in terms of which 1 (one) calendar month's written notice is required.

6.2.3 The Nursery School shall attempt to keep its fees competitive despite rising living and other expenses but reserves the right to increase fees payable at any time after 30 (thirty) days written notice has been given to the parent/guardian of the Nursery School's intention to increase such fees and from the date on which the increased fees will be payable. The parent/guardian will have the right to terminate the Agreement by notifying the Nursery School in writing in terms of this Agreement if such parent/guardian is not prepared to pay the increased fees.

6.2.4 One calendar month written notice is required in cases where the Child is taken out of the Nursery School, in the absence of which the parent/guardian will be responsible for the full month's fees, even if the Child does not attend the relevant month's Nursery School activities.

6.2.5 In all cases where the Child does not attend the Nursery School activities, no rebate or reduction of fees will be granted to the parent/guardian, who will still be held responsible for paying the full amount due by them to the Nursery School. The Nursery School may, at their sole discretion and in exceptional cases, upon request, view, in good faith, the possibility of a reduced tariff.

6.2.6 All fees (monthly or otherwise), as determined by the Nursery School from time to time, will be paid promptly and up to date, failing which the parent/guardian exposes them to legal steps by the Nursery School, or if deemed necessary by its legal advisors.

6.2.7 In the event that legal steps are taken, the parents/guardian will be liable for all legal costs on attorney and client scale.

6.3 General matters:
6.3.1 The Child should not bring any food of any kind or any toys to the Nursery School, except by prior arrangement with the Nursery School.

6.3.2 No Child may be left without supervision before or after hours on the Nursery School grounds. The Nursery School will not accept responsibility for the Child after hours.

6.3.3 All clothing must be clearly marked. No responsibility will be accepted by the Nursery School for clothing, shoes and/or jewelry that would get lost.

6.3.4 The Nursery School undertakes to do everything possible to prevent accidents or injuries to children, but the Nursery School will under no circumstances be held liable for any injuries or diseases that may be sustained by the Child while such a Child is under the supervision of the Nursery School, irrespective of the circumstances.

6.3.5 In the case of any family members of the Child having contracted any contagious sicknesses (mumps, whooping cough, chicken pox, German measles, measles, gastritis, inflammation of the eyes etc.), may that Child not be brought to the Nursery School for the sake of the other children’s health until the Child is completely restored to good health. Such children should remain at home in accordance with Health regulations and other similar laws. During this period, the parent/guardian is expected to make alternative arrangements for the Child’s accommodation and wellbeing.

6.3.6 In cases where the Child should receive medicine, the parent/guardian must ensure that the Nursery School is provided with the correct medicine and that clear instructions are given to the Nursery School. The parent/guardian must ensure that the medicine is properly and clearly marked to indicate the following - Written permission to give medication, the Child's name and surname, as well as the dosage to be given to the Child.

6.3.7 If a Child has any physical impairments, a medical certificate must be provided to the Nursery School. Such a doctor's certificate must specify the impairment. This application will then be handled with merit.

6.3.8 The Nursery School reserves the right to enquire the parent/guardian to explain the nature and reason for injuries, if the Child arrives at the Nursery School with any injuries or marks. If the parent/guardian refuses to report such information, the Nursery School will be entitled to report the matter to the South African Police Service and/or Child Protection.

6.3.9 It is the parent/guardian’s responsibility to ensure that the Child is safely in the Nursery School’s building before departing.

6.3.10 The parent/guardian further acknowledges that this Agreement cannot be terminated without notice in terms of section 7.2.4 of this Agreement, even in cases where the Child may or may not attend due to illness or other medical and/or psychological reasons.

6.4 Legal requirements:

6.4.1 The parent/guardian hereby acknowledges that he/she is fully acquainted with the information brochure given to him/her by the Nursery School, has read it, understands and accepts it as though the information brochure has been incorporated into this Agreement.

6.4.2 This Agreement is valid for an indefinite period and can only be terminated if:

6.4.2.1 The Nursery School, for whatever reason denies the Child access to the Nursery School.

6.4.2.2 Any of the terms and conditions herein, or if any of the rules of the Nursery School are not adhered to by the Child or his/her parent/guardian.

6.4.2.3 The parent/guardian neglect to pay the monthly fees of the Nursery School on time.

6.4.2.4 The parent/guardian terminates the Agreement in terms of paragraph 7.2.4, by giving 1 (one) calendar month written notice, even though the reason for termination is based on medical reasons, unforeseen relocation or transfer, increased fees in terms of paragraph 7.2.3 of this Agreement or any other similar reason.

6.4.3 The parent/guardian undertakes to notify the Nursery School immediately in writing of any changes of details contained in this Agreement, as long as this Agreement is in force.

6.4.4 The parent/guardian acknowledges that the enrolment of the Child in the Nursery School's register will be sufficient evidence that the Child was admitted to the Nursery School, subject to the abovementioned conditions.

6.4.5 The parent/guardian undertakes to pay all costs that the Nursery School may incur to collect any outstanding fees arising from this Agreement on an attorney and client scale, together with collection commission, as well as finding fees that may be incurred in terms of the provision of this Agreement, etc.

6.4.6 The parties agree to the jurisdiction of the Magistrate's Court in accordance with the provisions of Section 45 of Act 32 of 1994, as amended, or in accordance with any other law related to this.

SUMMARY OF THE AGREEMENT

7.1 With the signing of this Application Form, I as parent/guardian accept that this Application Form forms the basis of the Agreement between myself and the Nursery School.

7.2 I further undertake to abide by the rules and conditions of the Nursery School, as announced or amended from time to time.

7.3 The Nursery School undertakes to take utmost care of the Child to whom this Agreement is applicable and to take such precautionary measures as the Nursery School deems necessary to give effect to this. Notwithstanding the aforementioned, will the Nursery School or its staff (full-time or part-time) not be held liable for any loss of any kind, damage, accidents, injuries or illnesses (whether contagious or not) of any kind. The Nursery School's staff are also exempted from any such claims.

7.4 If any information provided by me in this Application Form/Agreement is incorrect, of which my signature confirms its correctness and it appears to be false at a later stage, it will expose my Child to immediate dismissal and I will notwithstanding the aforementioned, still be responsible for the payment of all the fees due to the Nursery School.
7.5 I hereby give unconditional permission to the Nursery School to follow the necessary action in any emergency situation regarding any injury or accident, which will be to the best for the Child in the Nursery School's discretion.

876 This Agreement sets forth the entire Agreement between the parties regarding the matters mentioned therein, and the parties place on record that there is no understanding, guarantee or commitment that exist that is not set out in this Agreement.

7.7 No amendment to this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by both parties.

7.8 No waiver that any party may grant to the other party in respect of compliance by the other party with any of its obligations under this Agreement, shall impose waiver or novation of the rights of the first-mentioned party in terms of this Agreement.

7.9 The parent/guardian's signature on this Agreement is an acknowledgment that the parent acts on behalf of both parents, or the guardian of the Child, or the supervising parent of the Child, irrespective of which one of the parents signs this form, or if the guardian or guardian parent or guardian agent, both parents will be responsible for all obligations in the event of non-compliance with these terms.
Copyright © 2022 Kleutermaatjies — Scribbles WordPress theme by GoDaddy